Геокодиране и георефериране - значение, процес и ползи

С геокодиране и георефериране ние помагаме на бизнеса да придобие представа за условията, в които оперира - околна среда, услуги, човешки ресурси и др. Ние хармонизираме карти, таблични данни и други типове информация в база данни и географска информационна система (ГИС).

Какво е геокодиране?

Геокодирането Ви помага да трансформирате всяко описание на местоположение в географски координати. Тези описания на местоположения могат да бъдат списъци от координати, адреси, имена на места или списъци от обекти с имена, но без адреси. Резултатът от тази дейност са географски данни (слой) с допълнителна атрибутна информация под формата на таблица.

Какъв е процеса на геокодиране?

СПИСЪЦИ

Създаване на списък на всички обекти, които ни интересуват.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Намиране на местоположението на всеки един обект от списъка и качване на информацията с табличните данни в ГИС.

ГЕОРЕФЕРИРАНЕ

На информацията в подходяща географска координатна система или проекция.

Геореферирането от своя страна "подравнява" различни типове географска информация към разпознаваема географска координатна система. Това позволява съответната информация да се използва съвместно с вече налична информация под формата на слоеве в ГИС. Процесът включва преместване, мащабиране, завъртане, преобразуване и други специфични обработки на данните.

Какво е георефериране?

Какъв е процеса на георефериране?

КООРДИНАТНА СИСТЕМА

Дефинира се координатна система спрямо вече наличната информация.

ПОДРАВНЯВАНЕ

На входящата информация към вече наличната и реферирана такава.

КАЧВАНЕ

На информацията в база данни заедно с другите налични данни.

Каква е разликата между геокодиране и георефериране?

Като цяло, разликата между геокодиране и георефериране е, че геокодирането е процедура за намиране на местоположението на определен обект, който ни интересува, докато геореферирането "подравнява" пространствена информация към съществуващ математически модел на Земята (т.е. географската координатна система или нейната проекция върху 2D повърхност - карта).

Двете операции, посочени по-горе, позволят да се види, свърже и анализира информацията, заедно с цялата друга налична информация (статистически данни, пространствени данни и т.н). Така се създава възможност за използване на данните в полза на Вашия бизнес, вместо тези данни да се съхраняват просто на някой сървър/ компютър, без да има реална полза от тях. Само с използване на информацията, в крайна сметка бихте формирали стратегическо или конкурентно предимство на пазара, на който оперирате.

Как този подход ще Ви помогне?

Фокус върху важното – взимането на решения

Оставете подобряването на точността, подравняването, систематизирането и обработката на Вашите пространствени данни на нашите ГИС експерти.