ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Значение, процес и ползи от подробен устройствен план (ПУП)

Ние ще планираме имотите ви според българското законодателство и с най-добрите възможности за строителство на сгради с ПУП. В допълнение имаме необходимото за да ви предоставим анализи за функционалните потребности към локацията, с което да осигурим по-добра възвръщаемост на инвестициите ви.

Какво е подробен устройствен план (ПУП)?

Целта на подробните устройствени планове е да позволи на собствениците на имоти да строят безконфликтно спрямо съседите си. Това се осъществява с прилагане на функционалното зониране, параметрите на застрояване и зачитане с техническата инфраструктура и границите на отстояване от нея, която преминава през имота.

Как този вид планиране ще Ви помогне?

Това е първата стъпка от процеса на строителството. Най-често се използва за промяна предназначението на земеделска земя за целите на строителството, промяна на съществуващ влязъл в сила план, промяна на строителните показатели на урегулиран имот – например искате да построите къща-близнак с вашия съсед, да разделите или обедините урегулиран имот.

Какъв е процеса на изработване подробен устройствен план (ПУП)?

Процеса се състои от две фази. Първата фаза е да се подаде заявление адресирано до кмета на общината от собственика на имота или упълномощено лице. Останалите необходими документи са:

  Заявление по образец;
Документ за собственост;
Актуална скица на имота;
Документ за платени такси;
   Мотивирано предложение за инвестиционните намерения на собственика;
Техническо задание;

В 14 дневен срок след постъпването на заявлението кмета на общината допуска или отказва разработването/промяна на подробен устройствен план на базата на писмено становище на главния архитект на общината.

Втора фаза – окончателния подробен устройствен план се съгласува с посочените в заповедта за допускане държавни институции – електроснабдяване, ВиК дружество и т.н. След тази стъпка проекта се внася отново за финално одобрение от кмета на общината. Необходимата докумнетация е както следва:

  Заявление по образец;
Документ за собственост;
Документ за платени такси;
Подробен устройствен план – оригинал и две копия;
Всички съгласувателни писма от общината, експлоатационните дружества, РИОСВ и други.

Защо да изберете нашата компания?

Работим напълно дигитално – използваме компютри, софтуери за чертане и картографиране, е-мейл и други съвременни технологии;
Гъвкавост по отношение на време, комуникация и информационни ресурси;
Ние сме урбанисти с проектантска правоспособност от Камарата на архитектите в България;

Начало