Предпроектни проучвания

Въведение

Предпроектни проучвания, прединвестиционни проучвания или инвестиционни проучвания са дейност осигуряваща информационна основа за взимане на решения по отношение на приложимост и реализиране на дадена идея. В основни линии тези проучвания съдържат данни за наличния и потенциалния пазар потребяващ услугата/продукта, локацията, на която да се разположи процеса по предоставяне/производство и практическото изпълнение – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация.

Чрез този вид проучвания се дава възможност на собственици на имоти, инвеститори, бизнесмени, хора отговорни за развитието на търговската мрежа/ инженерната мрежа и др. да си отговорят на един основен въпрос „Струва ли си да инвестираме в това начинание?“. Съответно, ако са налични финансови ресурси, добра идея, подходяща локация, благоприятен контекст и най-вече пазарна потребност, която да подсигури съществуването, развитието и възвръщането на инвестицията, то отговора на въпроса по-горе може да е позитивен или съответно отрицателен (ако едно или повече отсъстват).

В Urban Mapper се стремим да предоставим качествена и количествена информация, точни анализи, добри прогнози, териториални данни и анализи за обезпечаване с отговор на основния въпрос и евентуални съпътстващи го такива поставени от нашите клиенти. По този начин можем да допринесем за възвръщането на вложените средства, предотвратим неочаквани спънки в процеса по реализация и изградим информационна база за по-нататъшното проектиране и строителство.

 

 

 

_

Отличителни характеристики

Налична статистическа информация

… която дава възможност на нашите клиенти за достъп до 253 индикатора с актуална статистическа информация за България, а това означава по-точно определяне на потребността от замислената инвестиционната идея.

Специализирани регистри

… до които имаме и осъществяваме достъп подсигуряват база за по-задълбочен анализ на конкурентната среда на намерението, а това означава прецизиране на броя субекти, които предлагат даден продукт или услуга в конкретна административна единица/ целеви пазар.

Автоматизирани инструменти

… за онлайн събиране на данни подсигуряващи по-обширен преглед на целеви продукти и услуги в обхвата на инвестиционното намерение, а с това и отговор на въпроса „какво се предлага?“.

Обследване на имота

… чрез което ще се сдобиете с информация за общ устройствен план, подробен устройствен план, строителните параметри и ограничения, наличната инфраструктура, транспортната мрежа, екологичната мрежа, източниците на замърсяване, геоложкия риск и други. За нашите клиенти, това означава избягване на непредвидени строителни, процедурни и времеви пречки в процеса на изпълнение на проекта.

Статистически и пространствени анализи

… за откриване на възможности за развитие на Вашата идея, контекста, в който се намира, а от там да си отговорим на това какво и къде е най-подходящо да строим.

 

 

 

_

Готови ли сте да проверите приложимостта на идеите си?

... и да разберем струва ли си вложението?

 

 

 

_

Приложение на продукта

Собственици на имоти с инвестиционни намерения

... които иска да построят къща, вила, търговски обект или друга постройка, но се нуждае от измерими параметри и контекст, с което да си спестят главоболия и непредвидени забавяния.

Местни и чуждестранни инвеститори

... възнамеряващи да развиват бизнес или да влагат средства в придобиване на недвижими имоти с инвестиционна цел – било то парцел, сграда, отделно помещение и т.н.

Търговски вериги на едро и дребно

... целящи да разширяват своята мрежа от търговски обекти, имат едно или повече възможни местоположения за това и търсят най-добрата възможна локация за да осъществят целите си.

Експлоатационни дружества и комуникации

... които трябва да разширят своята мрежа от линейни или точкови обекти за по-добро покритие и предоставяне на услугата на дадена територия.

Компании за сметосъбиране и комунални дейности

... с желание да уголемят покриваната от тях територия, а от там да достигнат до по-голям брой потребители.

Агенции за недвижими имоти

... които предоставят комплексни услуги на своите международни клиенти и търсят начини за разширяване на спектъра от отговори, които могат да предоставят още на ниво планиране.

 

 

 

_

Техническа информация

Наличната информационна база и аналитичните способности, с които разполагаме ни позволяват с точност да установим структурата на пазара, разположението на конкурентните обекти възможностите за възвръщане на вложените средства след въвеждане в експлоатация.

Събираме информация

... включително програмираме специализирани за задачата приложения, които да набавят необходимата информация.

Задълбочен анализ

... извършен на базата на събраната информация.

Управленски препоръки

... изготвени за решаване на предварително адресираните проблеми.

 

 

 

_

Нуждаете се от още насоки?

Сложността на запитването не е от значение, ние сме тук за да съдействаме.

 

 

 

_

Свързани продукти

Последвайте линковете по-долу и открийте още свързани продукти на компанията Urban Mapper.

Мотивираното предложение за ПУП е процедурен документ, който се подава от собственика на имота до кмета на общината с цел издаване на разрешение за изработване на ПУП или разрешение за промяна на действащ ПУП.

Научете повече ->

Разработването на (ПУП) Подробен устройствен план е първата стъпка в строителния процес, въз основа на която се издава Виза за проектиране за самите сгради и съоръжения. Има ли Вашия имот влязъл в сила ПУП?

Научете повече ->