НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДИ ПРИДОБИВАНЕ НА АКТИВИ

Искате да проверите възможностите за придобиване на даден актив и да изберете най-добрата възможност?

Компанията предлага оценка на потенциала за развитие на имот/и, които притежавате, с цел набиране на пълна информация и предотвратяване на загуби, неочаквани разходи, ниска доходност и ниска възвръщаемост на инвестициите.

Научете повече ->

Проучване за разширяване на търговската мрежа е процес, при който се обследва необходимостта от създаването на нов магазин или офис в дадено населено място. В крайна сметка се взима (или не) решение за отваряне на търговски обект.

Научете повече ->

(Геокодиране) локализиране на адреси, координати и местоположения по изготвени списъци. След това геореферираме - "подравняване" на точки, имоти и карти към налични географски координатни системи в ГИС.

Научете повече ->

 

 

 

_

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ И УПОТРЕБА НА ДАДЕНИ АКТИВИ

Имате множество активи, но изпитвате затруднения в тяхното управление, планиране и проследяване?

Мотивираното предложение за ПУП е процедурен документ, който се подава от собственика на имота до кмета на общината с цел издаване на разрешение за изработване на ПУП или разрешение за промяна на действащ ПУП.

Научете повече ->

Разработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), план за регулация (ПУП-ПР), план за улична регулация (ПУП-ПУР), план за застрояване – (ПУП-ПЗ) и работен устройствен (РУП) с обхват един или няколко имота.

Научете повече ->

Уеб базираните ГИС решения създават условия за онлайн споделяне на карти и материали като shapefiles, растерни изображения, сканирани карти, пространствени данни и статистическа информация с възможност за определяне на нива на достъп за дадена целева група.

Научете повече ->

Разработваме карти с цел улеснен функционален, демографски, социално-икономически, клъстерен и локационнo-алокационен анализ, както и за оценка на рискa от наводнения и други бедствия. Разработваме карти за анализ и оценка и на релефа, ослънчаване и "горещи точки".

Научете повече ->

 

 

 

_

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДИ ПРОДАЖБА НА АКТИВИ

Искате да проверите какъв ефект ще има закриване на обекти и/или продажба на активи за Вашата организация?

Проучване за оптимизация на търговската мрежа обследва възможността за намаляване на броя търговски обекти, като крайната цел е намаляване на разходите за доставяне на услугата, без отлив и загуба на клиенти.

Научете повече ->